ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική Δεδομένων» ή η «Πολιτική») έχει θεσπιστεί με σκοπό την ενημέρωση των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων που χορηγούν αυτά (προσωπικά δεδομένα) στη IerosNaos, αναφορικά με το είδος των δεδομένων που η IerosNaos συλλέγει για αυτά, το σκοπό συλλογής τους, την επεξεργασίας τους από τη IerosNaos, την κατηγορία των αποδεκτών, και τις διαδικασίες που το υποκείμενο δύναται να ακολουθήσει για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων του της πρόσβασης, ενημέρωσης και διαγραφής. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τους όρους της παρούσας Πολιτικής Δεδομένων και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας. H παρούσα Πολιτική Δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων Χρήσης της Υπηρεσίας της IerosNaos και ενιαίο με αυτούς σύνολο. Με την πρόσβαση και την πλοήγηση στο δικτυακού τόπο από τον επισκέπτη ή/και την εγγραφή των Χρηστών και των Εκκλησιών ως Μέλη στην Υπηρεσία Online Κρατήσεων της IerosNaos, βεβαιώνεται η ανάγνωση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους των επισκεπτών, Χρηστών και των Επιχειρήσεων, όπως αυτές νομίμως εκπροσωπούνται, της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ Χρήστης /Εκκλησία διαφωνεί με οποιονδήποτε όρο ή/και με το σύνολο αυτών, οφείλει να μην κάνει χρήση καμίας εκ των υπηρεσιών της IerosNaos που παρέχονται στο www.ierosnaos.gr. Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών αυτών ή ορισμένων εξ’ αυτών από τα ως άνω πρόσωπα, συνεπάγεται και την ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμμόρφωση εκ μέρους τους με την παρούσα Πολιτική, ενώ κάθε φορά που εισέρχονται στο IerosNaos.gr επιβεβαιώνουν εκ νέου τη συμφωνία τους με τη IerosNaos με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων. Να σημειωθεί ότι η IerosNaos δύναται κατά καιρούς να τροποποιήσει ή αντικαταστήσει το σύνολο ή/και μέρος της παρούσα Πολιτικής κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή/και όταν η τροποποίηση/ αντικατάσταση επιβάλλεται από το νόμο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους στο δικτυακό τόπο. Οι απλοί επισκέπτες και τα Μέλη θα ενημερωθούν για τυχόν τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής, κατά την είσοδό τους στο δικτυακό τόπο, οπότε η συνέχιση της πλοήγησης ή/και η χρήση των υπηρεσιών στο IerosNaos.gr από τα ως άνω πρόσωπα συνεπάγεται και την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιημένων όρων της παρούσας πολιτικής εκ μέρους τους. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε δε συμφωνεί με τις τροποποιήσεις, οφείλει να μη προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια ή και χρήση των υπηρεσιών της IerosNaos.gr, πολύ δε περισσότερο στη χορήγηση προσωπικών δεδομένων ιδίων και τρίτων , δύνανται δε τα Μέλη να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους ή του email τους από τη λίστα αποστολής των ενημερωτικών newsletters, ακολουθώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική κατωτέρω. Η ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων έχουν για τη IerosNaos προτεραιότητα. Γι’ αυτό αναλαμβάνει την υποχρέωση να χειρίζεται υπεύθυνα τα προσωπικά δεδομένα. Ο παρών δικτυακός τόπος περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η IerosNaos για τους όρους προστασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

II. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Ορισμός προσωπικών δεδομένων Προσωπικά Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων, ήτοι κάθε φυσικού προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί. Τέτοια στοιχεία αποτελούν για παράδειγμα το όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και φύλο του Μέλους, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως για παράδειγμα όνομα Μέλους, κωδικός πρόσβασης και διεύθυνση IP. (Νόμος 2742/1997, Νόμος 3471/2006, όπως ισχύουν και οι σχετικές με αυτούς διατάξεις.) 2. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η IerosNaos 2.1. Περιήγηση στο δικτυακό τόπο Για την πλοήγηση των επισκεπτών στο δικτυακό τόπο δεν απαιτείται η εγγραφή τους στις υπηρεσίες της IerosNaos που παρέχονται σε αυτόν (δικτυακό τόπο). Η περιήγηση στο δικτυακό τόπο δεν απαιτεί συνεπώς συλλογή κανενός είδους προσωπικό δεδομένο. Η IerosNaos κατά την πλοήγηση συλλέγει, δεδομένα που αφορούν στη «συμπεριφορά» των επισκεπτών μέσα στο δικτυακό τόπο, όπως ενδεικτικά καταγράφει τις υπηρεσίες ομορφιάς που ο επισκέπτης επισκέπτεται, τις διαφημίσεις που βλέπει κτλ, δημογραφικά του στοιχεία (ηλικία, περιοχή, φύλλο κτλ) και γενικότερα στοιχεία που συλλέγονται με την τεχνολογία cookies που η IerosNaos χρησιμοποιεί. Αναφορικά με τα είδη των cookies και τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς, επισκεφτείτε την Πολιτική cookies που η εταιρεία μας εφαρμόζει και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πολιτικής. 2.2. Εγγραφή Μέλους Κατά τη διαδικασία εγγραφής Μέλους η IerosNaos συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα τα οποία οι Χρήστες και οι Εξουσιοδοτημένοι χρήστες των Eκκλησιών δηλώνουν οικειοθελώς κατά την εγγραφή τους ως Μέλη στην Υπηρεσία της IerosNaos προκειμένου να ανοίξουν Λογαριασμό και να κάνουν χρήση της Υπηρεσίας. Ειδικότερα τα προσωπικά δεδομένα που η IerosNaos συλλέγει κατά τη διαδικασία της εγγραφής Μέλους αφορούν: (όνομα, επώνυμο, περιοχή, TK και τηλέφωνο επικοινωνίας, κωδικούς πρόσβασης). 2.3. Εγγραφή στην υπηρεσία newsletter Κατά την εγγραφή στην υπηρεσία newsletter η IerosNaos συλλέγει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του εγγεγραμμένου στην υπηρεσία αυτή μέλους. Οι εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία Newsletter ρητά συναινούν στην αποστολή από την IerosNaos στη δηλωθείσα ηλεκτρονική τους διεύθυνση, ενημερωτικού υλικού αναφορικά με τις υπηρεσίες της IerosNaos. Αν το εγγεγραμμένο μέλος δεν επιθυμεί να λαμβάνει τα newsletter της IerosNaos και εν γένει διαφημιστικό υλικό, μπορεί να ζητήσετε τη διαγραφή του από τη λίστα των αποδεκτών των newsletter, είτε σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στα ηλεκτρονικά newsletter, είτε στέλνοντας το σχετικό αίτημα στη διεύθυνση info@IerosNaos.gr.

III. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που χορηγούνται στη IerosNaos για τη χρήση της Υπηρεσίας και των λοιπών υπηρεσιών σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές των υποκειμένων των δεδομένων αυτών με τη IerosNaos και τα άλλα Μέλη, την επικοινωνία μαζί τους, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας για την οποία χορηγούνται τα προσωπικά δεδομένα καθώς και για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Η IerosNaos λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας για την οποία χορηγούνται, εκτός και αν άλλως έχει συμφωνηθεί στους παρόντες Γενικού Όρους. Ενδεικτικά τα δεδομένα Μέλους (στοιχεία του Λογαριασμού Μέλους) διατηρούνται στους server της IerosNaos για διάστημα μέχρι την οριστική διαγραφή του χρήστη. IV. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ H IerosNaos δύναται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σε αντιπροσώπους ή/και υπεργολάβους της με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης της IerosNaos με τα υποκείμενα των δεδομένων, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, ήτοι άλλη από το σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα ανωτέρω. Για παράδειγμα η IerosNaos διατηρεί το δικαίωμα όπως για τους ανωτέρω σκοπούς διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών στις Εκκλησίες με σκοπό την ολοκλήρωση της διαδικασίας αίτησης που πραγματοποιεί ο Χρήστης μέσω της Πλατφόρμας, σε τρίτους - φυσικά ή νομικά πρόσωπα - που ενδέχεται να παρέχουν για λογαριασμό της IerosNaos υπηρεσίες προώθησης και marketing, ή σε τρίτους συνεργάτες μας οι οποίοι μας παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης. Ενημερώνουμε ότι οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της IerosNaos και άρα ως τέτοιοι δεν προβαίνουν σε καμία επεξεργασία των δεδομένων πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης. Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της IerosNaosr που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά δεδομένα απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων έχει ληφθεί. H IerosNaos δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά δεδομένα Μελών της σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση τους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, η IerosNaos έχει το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

V. ΣΥΝΕΝΑΙΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

Με τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής και χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης του IerosNaos, το υποκείμενο των δεδομένων συναινεί με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ειδικότερα παρέχει συναινεί: Εισαγωγή Λογαριασμού: Με την εγγραφή στην Υπηρεσία το μέλος συναινεί στη χρήση των δεδομένων του από τον IerosNaos με σκοπό την παροχή της Υπηρεσίας, την αποστολή των δεδομένων αίτηση στις Εκκλησίες για το σκοπό της κράτησης με τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή, για την επικοινωνία με το μέλος, και την παροχή και των λοιπών υπηρεσιών. Χρήση για διαφημιστικούς σκοπούς: Το μέλος συναινεί ότι η IerosNaos θα επεξεργάζεται και θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά του δεδομένα για ενέργειες μάρκετινγκ, όπως π.χ. την αποστολή email με γενικές πληροφορίες ή διαφημιστικό χαρακτήρα (ενημερωτικά δελτία) αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του. Εφόσον το επιθυμεί, η IerosNaos θα παραιτηθεί από τη χρήση των προσωπικών δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ωστόσο ότι το μέλος θα ακολουθήσει τις διαδικασίες διαγραφής από τη λίστα των εγγεγραμμένων μελών που λαμβάνουν τα ενημερωτικά δελτία. Οι διαδικασίες διαγραφής αναφέρονται στην παρούσα και στου Γενικούς Όρους. Επεξεργασία αναφορικά με απατηλές πράξεις: Το μέλος συναινεί ότι σε περίπτωση ύπαρξης εύλογων στοιχείων και εφόσον το απαιτεί η συγκεκριμένη περίσταση, ο IerosNaos θα έχει το δικαίωμα να συλλέξει, επεξεργαστεί και χρησιμοποιήσει εκείνα τα δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για την αποκάλυψη, Χρηστών με παράνομη ή αντισυμβατική χρήση του δικτυακού τόπου. Διαβίβαση σε περίπτωση νόμιμης διάταξης: Καθώς η διαβίβαση δεδομένων δεν επιτρέπεται βάσει νόμου, το μέλος συναινεί στη διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σε διωκτικές και εποπτικές αρχές για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους για την κρατική και δημόσια ασφάλεια καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων

VI. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η μεταφορά των δεδομένων γίνεται με κρυπτογράφηση. Η IerosNaos δεν αποθηκεύει και δεν ελέγχει τα δεδομένα πιστωτικών καρτών.

VII. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Το μέλος, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997. Σε κάθε περίπτωση έχει το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης (συμπεριλαμβανομένης διόρθωσης) σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τον IerosNaos σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. Για το σκοπό αυτό τυχόν αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς τον IerosNaos στο info@ierosnaos.gr. Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα το μέλος δύναται να επικοινωνήσει με τη IerosNaos στο info@ierosnaos.gr Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή το μέλος διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή/ και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.